Sách hay

Thuật Quản Trị – Brian Tracy

[pdfviewer width=”90%” height=”849px” beta=”true/false”]http://tueducschool.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/Thuat-quan-tri-Brian-Tracy.pdf[/pdfviewer]

Thuật Marketing – Brian Tracy

[pdfviewer width=”90%” height=”849px” beta=”true/false”]http://tueducschool.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/Thuat-Marketing-Brian-Tracy.pdf[/pdfviewer]

Thuật thúc đẩy nhân viên – Brian Tracy

[pdfviewer width=”90%” height=”849px” beta=”true/false”]http://tueducschool.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/Thuat-thuc-day-nhan-vien-BRIAN-TRACY.pdf[/pdfviewer]

Tuệ Đức – Viết truyện kể cho bé

Sách Nhân cách Đạo đức gối đầu giường cho các gia đình VN Chánh Pháp: những lời dạy đúng đắn, điều hay lẽ phải (3 gốc rễ, 8 chánh đạo…) Mục đích dự án: Tạo ra một bộ truyện viết về các anh hùng dân tộc, danh nhân trên thế giới. Chỉ với những mẫu […]