Nhân quả: Ủng hộ tiền bạc, công sức để xây dựng trường học

Nhân quả: Ủng hộ tiền bạc, công sức để xây dựng trường học

Ủng hộ tiền bạc, công sức là đang thực hành đức tính cho đi cái mình có và còn cho việc xây dựng trường học thì phước báu rất lớn, gieo nhân trí tuệ, đạo đức thì sau này học hành sẽ đỗ đạt nhiều đời.

Please select a valid form