Nhân quả: Xây dựng cầu, đường mà không gian dối vì lợi ích riêng

Nhân quả: Xây dựng cầu, đường mà không gian dối vì lợi ích riêng

Xây dựng cầu, đường là nghề nghiệp chân chính nếu người làm không có gian dối vì lợi ích cá nhân. Làm cho người khác dễ dàng đi lại thì phước báu tăng trưởng. Đời này và đời sau luôn sung túc, mọi người yêu mến.

Please select a valid form