Nhân quả: Lo việc đất nước vì lợi ích của dân

Nhân quả: Lo việc đất nước vì lợi ích của dân

Lo việc đất nước là người có tầm nhìn rộng lớn, bản lĩnh. Làm vì lợi ích của nhân dân là người luôn suy nghĩ, trăn trở cho người khác, làm tăng trưởng lòng vị tha, thương yêu rộng lớn. Quả về sau sẽ thành người có uy tín lớn, chức cao vọng trọng, làm quan tướng có uy quyền.

Please select a valid form