Vật lý vui

Học vật lý thật vui???

Đó là câu chuyện trong giờ học vật lý của các con khối 7 Mỗi giờ học con đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác? Từ các trò chơi khởi động mỗi giờ học đến những thách thức, trải nghiệm thực hành và cuối cùng là rút ra những liên hệ vô cùng […]