Nhân quả: Lười biếng lao động, làm việc

Nhân quả: Lười biếng lao động, làm việc

Lười biếng làm việc là không có tinh thần trách nhiệm, tự giác, phục vụ vì lợi ích chung dẫn đến kết quả là thất nghiệp.

Please select a valid form