Chánh kiến trong đời sống

THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẰNG HIỂU BIẾT ĐÚNGHỌC & THỰC HÀNH THEO LỜI CÁC BẬC GIÁC NGỘ BẰNG SƠ ĐỒ DỄ HIỂU

Chánh Kiến Là Trí Tuệ

Chánh kiến nghĩa là cái thấy đúng đắn và toàn diện. Thấy mọi vật đúng như bản chất thật của chúng trong tiến trình nhân quả chính là trí tuệ.

Chánh kiến chính là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Giúp ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống.Phát triển bản thân theo chiều sâu.

​ĐĂNG KÝ HỌC